വ്യവസായ വാർത്തകൾ

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർട്ടിഫൈഡ് എച്ച്ഡിഎംഐ 2.1 എഒസി കേബിൾ

2021-03-21

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർട്ടിഫൈഡ് എച്ച്ഡിഎംഐ 2.1 എഒസി കേബിളിന്റെ പ്രകാശനം


കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അൾട്രാ ഹൈ സ്പീഡ് എച്ച്ഡിഎംഐ കടന്നുപോയ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സജീവ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ സിലിക്കൺ ലൈനും ജി‌ആർ‌എല്ലും പ്രഖ്യാപിച്ചു & reg; സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷൻ‌ (യു‌എച്ച്‌എസ് പ്രോഗ്രാം) ജി‌ആർ‌എൽ തായ്‌പേയ് ലബോറട്ടറിയിൽ‌ സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷൻ‌ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി. ഇത്തവണ, സിലിക്കൺ ലൈൻ എച്ച്ഡിഎംഐ 2.1 ഒപ്റ്റിക്കൽ മൊഡ്യൂളുകളുള്ള കേബിൾ കാര്യങ്ങൾ & reg; ആക്റ്റീവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ മോഡൽ 300047; ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ യുഗ നിർമ്മാണ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്; ഉപഭോക്തൃ, വാണിജ്യ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ആഗോള തലത്തിൽ സിലിക്കൺ ലൈൻ ജിഎം‌ബി‌എച്ചിന്റെ അൾട്രാ-ലോ പവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ; ഗ്രാനൈറ്റ് റിവർ ലാബ്സ് (ജി‌ആർ‌എൽ) ഒരു അതിവേഗ സിഗ്നൽ പരിശോധനയാണ്, പരിഹാരത്തിന്റെ നേതാവായ ജി‌ആർ‌എൽ ആണ്എച്ച്ഡിഎംഐ Forum authorized certification testing laboratory; this strong alliance is bound to set off an upsurge of എച്ച്ഡിഎംഐ2.1 AOC certification; the എച്ച്ഡിഎംഐ2.1 AOC era officially opens; Silicon Line and GRL announce the first certification that active ultra-high-speed എച്ച്ഡിഎംഐ® cable supports എച്ച്ഡിഎംഐ 2.1 function for long-distance transmission.

ദിഎച്ച്ഡിഎംഐ 2.1 specification defines an ultra-high-speed എച്ച്ഡിഎംഐ cable (UHS Cable), which can support a bandwidth transmission speed of up to 48 Gigabits per second, and is designed to ensure the support of എച്ച്ഡിഎംഐ2.1 functions, including uncompressed 8K@60Hz and 4K@120Hz,  If you want to achieve എച്ച്ഡിഎംഐ 2.1, you need to add power supply to drive signal transmission once it exceeds 3 meters. Pure copper wire is difficult to meet the demand after 5 meters. It needs to use active optical cable (AOC); it has equalization function when used inside the cable assembly The active circuit components are transmitted by optical fiber instead of copper wire. Therefore, AOC can overcome the limitations of traditional copper wire transmission, making the cable longer, thinner, and lighter, meeting the wiring needs of the living room, and achieving high-speed signal transmission and low electromagnetic interference makes high-speed എച്ച്ഡിഎംഐ signal transmission more stable. AOC meets the market's increasing demand for bandwidth, especially in the new generation of game consoles that require higher resolution and faster update rates.

Silicon Line CEO Ruud van der Linden said: "We are very pleased to have the first എച്ച്ഡിഎംഐ adopter’s AOC cable to obtain the Ultra High Speed എച്ച്ഡിഎംഐ Cable Certification. The AOC is an എച്ച്ഡിഎംഐ 2.1 module using Silicon Line. Silicon Line’s unique ultra-low power consumption module architecture, with internal chipset specially designed for എച്ച്ഡിഎംഐ UHS AOC and our innovative optical component (OSA) technology, using low power consumption without external power supply, and enabling cable suppliers to provide consumers affordable and certified എച്ച്ഡിഎംഐ UHS AOC; Rob Tobias, CEO of എച്ച്ഡിഎംഐ Licensing Administrator, Inc. mentioned: "The UHS program can bring a good user experience for എച്ച്ഡിഎംഐ adopters and consumers. We hope that active cables will be used in എച്ച്ഡിഎംഐ It will play an important role in the ecosystem and it will be an important part of the development of the UHS project.”

At the same time, Quintin Anderson, co-founder and chief operating officer of Granite River Labs, said: "Active ultra-high-speed എച്ച്ഡിഎംഐ® cables bring broad prospects to consumers, but they also bring unique design and test challenges. GRL is very happy to be here. Supporting Silicon Line for important achievements, we can be proud of ensuring the interoperability and downward compatibility of എച്ച്ഡിഎംഐ 2.1 products, as well as our role as the എച്ച്ഡിഎംഐഫോറം എടിസി.

At present, AOC cables generally use a 4-fiber core + 7 copper wire structure. 4 cores are used to transmit data. The 7 copper wires are used for power supply, one for CEC, and two for sound return (ARC). Root, a set of DDC signals (two core wires foamed and a ground wire shielded with aluminum foil) are used for the communication protocol. It is precisely because there is no standard to follow before, the wire materials on the market are very different, and the performance of the extracted wires is very different. Large, the fiber cores are OM1.5, OM2, OM2+, OM3, OM4, and the fiber cores are protected by PVC and Teflon, and the fillers are Kevlar, nylon, PP yarn, cotton, etc. The materials and outer covers are made of PVC, CL2PVC, TPE, CMP and other outer covers. The combination of different material options makes the cost of AOC wire very different, and the unit price span is also very different. With the association's definition of the specification and with the authorization of certification, optical എച്ച്ഡിഎംഐ will also enter the rapid development zone, and most consumer optical communications follow the development of optical communications in data centers. It is believed that pure optical എച്ച്ഡിഎംഐ will have a broader prospect than hybrid എച്ച്ഡിഎംഐഭാവിയിൽ.