കമ്പനി വാർത്തകൾ

സോളാർ പാനലുകൾക്കുള്ള പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

2021-03-26

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ വേണ്ടിദിസൌരോര്ജ പാനലുകൾ

 

 

ചെയ്യുകദിസൌരോര്ജ പാനലുകൾവൃത്തിയാക്കൽ ആവശ്യമുണ്ടോ?

സൌരോര്ജ പാനലുകൾ15 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ കോണിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായി സ്വയം വൃത്തിയാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവ പ്രതിവർഷം ദൃശ്യപരമായി പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ കഴുകാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മിക്ക വിൻഡോ ക്ലീനിംഗ് കമ്പനികൾക്കും റീച്ച് ആൻഡ് വാഷ് സംവിധാനമുണ്ട്, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പാനലുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം.

 

 

 

How do സൌരോര്ജ പാനലുകൾ connect to ദിelectrical supply in my home?

The electricity produced by your സൌരോര്ജ പാനലുകൾ is converted from DC (direct current) by ദിinverter to AC (alternating current), which your home is run on. The electricity is ദിn taken from ദിinverter via an AC cable to your distribution board, where it is used to power ദിcircuits in your home.

Will my സൌരോര്ജ പാനലുകൾ work when ദിre is a power cut?

If ദിre is a power cut your inverter will switch off, which stops any generation from your സൌരോര്ജ പാനലുകൾ entering ദിproperty. This is a safety feature to protect workers who may be repairing ദിgrid. However, we can install a back-up system which will enable you to use your solar energy in a power cut.

ചെയ്യുകI need constant sunshine വേണ്ടിmy സൌരോര്ജ പാനലുകൾ to work?

No, സൌരോര്ജ പാനലുകൾ work in all daylight conditions and actually work at ദിir optimum at 10ºc. In fact, if it gets too hot ദിy start to become increasingly inefficient.

ചെയ്യുകI need a South-facing roof വേണ്ടിദിസൌരോര്ജ പാനലുകൾ?

The സൌരോര്ജ പാനലുകൾ come with adjustable brackets to change ദിangle വേണ്ടിdifferent season. The സൌരോര്ജ പാനലുകൾസൗത്ത്, എസ്ഇ അല്ലെങ്കിൽ എസ്‌ഡബ്ല്യു അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏത് മേൽക്കൂരയിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക. എന്നിരുന്നാലുംദി സൌരോര്ജ പാനലുകൾ will perform better and produce more electricity if ദിy are South facing, ദിy will still perform at 86% (compared to South facing) eiദിr facing due East or West.