വ്യവസായ വാർത്തകൾ

പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിനെ തകർക്കും? സത്യം ഇവിടെയുണ്ട്

2021-03-03


പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിനെ തകർക്കും? സത്യം ഇവിടെയുണ്ട്

 

നിങ്ങൾ ഒരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശക്തി സംഭരണി ? When the mobile phone is out of power, I know how happy it is to carry a ശക്തി സംഭരണി with you. When you are away from home, having a fully charged ശക്തി സംഭരണി at your fingertips will give you a sense of security. Although the ശക്തി സംഭരണി is easy to use, it has a "violent temper". With the advent of the era of a mobile phone, the safety accidents caused by the ശക്തി സംഭരണി and other mobile power sources continue to occur, which is worrying. Is it really good to often use a ശക്തി സംഭരണി to charge a mobile phone? Why is it time-consuming to charge a ശക്തി സംഭരണി? Can fast charging ശക്തി സംഭരണിs charge ordinary mobile phones? How should we use the ശക്തി സംഭരണി correctly?

 

01

 

Is it really good to often use a ശക്തി സംഭരണി to charge a mobile phone?

 

The ശക്തി സംഭരണി is a charging device that integrates power storage, step-down, step-up, and charging management. It functions as a charger and a backup battery. Like mobile phones, most ശക്തി സംഭരണിs use 3.7V lithium batteries as batteries. The charging input of the ശക്തി സംഭരണി is 5V DC, and the output is reversed. The average working voltage of the ശക്തി സംഭരണി’s cells is 3.7V, boosted to the output working voltage of 5V and then transmitted to the mobile phone to achieve the charging effect. In this process, as long as the battery voltage is stable, the charging of the mobile phone is stable and will not cause damage to the mobile phone. Therefore, charging a mobile phone with a regular ശക്തി സംഭരണി (except cottage ശക്തി സംഭരണിs) will basically not cause direct damage to the mobile phone.

 

 

02

 

ഒരു നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സമയമെടുക്കുന്നു? ശക്തി സംഭരണി?

 

നേരിട്ടുള്ള ചാർജിംഗുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ,ശക്തി സംഭരണി takes longer to fully charge the phone. This is because the ശക്തി സംഭരണി uses USB for charging. Compared with the AC power of the charger, the current output is small, so it will basically lose some current. In addition, some ശക്തി സംഭരണിs have thinner wires, and the resistance of the wires is too large, which will also cause the charging speed to drop. Another situation is that the battery quality of the ശക്തി സംഭരണി itself is too poor. In order to stabilize the current to control the output, it will also cause the charging time to become longer.

 

 

03

 

Can fast charging ശക്തി സംഭരണിs charge ordinary mobile phones?

 

Nowadays, many smart phones have the function of fast charging, and some ശക്തി സംഭരണിs that support fast charging have appeared. However, there are many fast charging protocols for mobile phones, and mobile phone chargers of different protocols cannot be used universally. ശക്തി സംഭരണിs that support fast charging is also like this. However, non-universal means that mobile phones with different fast charging protocols can only use the mobile power corresponding to the fast charging protocol to have the fast charging effect. But the fast charging ശക്തി സംഭരണി is still suitable for other mobile phones, but it cannot be fast charging.

 

 

 

04

 

How to use the ശക്തി സംഭരണി correctly?

 

1. When the charging is completed, the power supply of the ശക്തി സംഭരണി should be cut off in time to prevent overcharging.

 

 

2. Exposing the ശക്തി സംഭരണി to high temperatures may deform the internal battery, and placing it in a humid environment may short-circuit the internal battery, so pay attention to the environment when storing and using the ശക്തി സംഭരണി.

 

 

3. Heavy pressure, beating and strong vibration will damage the inside of the ശക്തി സംഭരണി, so avoid bumping when using the ശക്തി സംഭരണി.

 

4. When the ശക്തി സംഭരണി is bulging, stop using the ശക്തി സംഭരണി.

 

ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾശക്തി സംഭരണി, if the temperature of the ശക്തി സംഭരണി is found to be too high, stop charging immediately, and then charge again when the temperature drops to the normal temperature.